کالوکیشنهای Address


address =  نشانی ، ادرس


 نشانی محرمانه                        private address

 نشانی تماس                           contact address


نشانی برگشت                          return address

ادرس اشتباه                              false address 


نشانی کامل                                  full address

ادرس منزل                               home address 


نشانی محل کار                     business address 

نشانی ارسالی                  forwarding address 


ادرس پستی                            postal address 

نشانی غلط                              wrong address 


نشانی درست                              right address

نشانی اشتباه                        incorrect addressبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->