کالوکیشنهای Activity


activity= فعالیت کار 


increased activity                       فعالیت بیش از پیش

classroom activity                            فعالیت کلاسی 


group activity                                فعالیت گروهی 

outdoor activity                        فعالیت در فضای باز 


mental activity                                 فعالیت ذهنی 

business activity                               فعالیت تجاری 


terrorist activity                           فعالیت تروریستی   

 school activity                           فعالیت مدرسه ای 


 individual activity                                فعالیت فرد 

social activity                               فعالیت اجتماعی  


 physical activity                             فعالیت فیزیکی 

 trade activity                                  فعالیت تجاری 


 economic activity                         فعالیت اقتصادی   

political activity                            فعالیت سیاسی  


government activity                          فعالیت دولت 

union activity                                فعالیت اتحادیه 


Cultural activity                           فعالیت فرهنگی 

industrial activity                          فعالیت صنعتی  


scientific activity                            فعالیت علمی 

police activity                                    کار پلیسی  


human activity                            فعالیت انسانی

summer activity                        فعالیت تابستانی 


 illegal activity                          فعالیت غیرقانونی

recreational activity                     فعالیت تفریحی 


winter activity                          فعالیت زمستانی              

extra - curricular activity          فعالیت فوق برنامه      


 

به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->