کالوکیشنهای Action


action=  عمل، اقدام 


 اقدام موثر                         effective action

اقدام قاطعانه                           firm action


 اقدام شدید                         strong action

اقدام مستقیم                      direct action 


عمل مثبت                       positive action 

اقدام قانونی                          legal action


اقدام سیاسی                   political action

اقدام مشترک                        joint action


اقدام فوری                    immediate action

اقدام ضروری                 emergency action


اقدام گروهی                    collective action

اقدام مثبت                         positive action


اقدام فوری                          urgent action

اقدام فوری                        prompt action 


اقدامات اصلاحی            corrective actions

 اقدام نظامی                      military actionبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->