کالوکیشنهای Achievement


achievement = موفقیت، دستاورد


important achievement                                  موفقیت مهم   

great achievement                                       موفقیت بزرگ 


main achievement                                       موفقیت عمده 

lasting achievement                                  دستاورد ماندنی 


personal achievement                              موفقیت شخصی 

architectural achievement                        دستاورد معماری 


artistic achievement                                   دستاورد هنری 

cultural achievement                              دستاورد فرهنگی 


educational achievement                        دستاورد آموزشی 

economic achievement                           دستاورد اقتصادی  


scientific achievement                              دستاورد علمی  

technical achievement                                دستاورد فنی 


engineering achievement                     دستاورد مهندسی

 sporting achievement                            موفقیت ورزشی 


proud achievement                               موفقیت غرور آمیز 

 extraordinary achievement                 موفقیت خارق العاده 


 impressive achievement                        دستاورد چشمگیر 

technological achievement                            دستاورد فنی


considerable achievement                   دستاورد قابل ملاحظه  

Outstanding achievement                         دستاورد برجسته 


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->