کالوکیشنهای Ability


توانایی :ability


  توانایی فوق العاده                           great ability 

توانایی تحصیلی                        academic ability


  توانایی طبیعی                             natural ability

  توانایی هنری                              artistic ability 


 توانایی در ریاضیات                mathematical ability

توانایی در خواندن                          reading ability


 توانایی ورزشی                            athletic ability

 توانایی (نا) محدود                  UN)limited ability) 

  

 توانایی موسیقیایی                      musical ability 

 توانایی سخن گفتن                    speaking ability 


 توانایی شنیداری                        listening ability 

 توانایی ذهنی                              mental ability 

 

 توانایی زیاد                                    high ability 

 توانایی کم                                      low ability 


 توانایی ذاتی                            inherent ability 

  توانایی بازیگری                            acting ability 


 توانایی استثنایی                  exceptional ability

 توانایی متوسط                         average ability


  توانایی نوشتن                           writing ability

 توانایی فنی                           technical ability


 توانایی فیزیکی                         physical ability

 توانایی برجسته                   outstanding ability


 توانایی قابل ذکر                   remarkable ability

 توانایی خارق العاده             extraordinary abilityبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->