Do not top off !


Do not top off !

 این جمله بیشتر در جایگاههای سوختگیری مشاهده میشه به این معنی که بیش از حد باکتون رو پر نکنید که سرریز کنه 

Do not top off !
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید