10 عبارت برای استارت مکالمه در مورد عادت های منظم روزمره


از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

 • I spend a lot of time...
 • I (often) tend to...
 • You'll always find me...
 • ___ is a big part of my life.
 • I always make a point of...
 • Whenever I get the chance, I...
 • I have a habit of..
 • I can't (seem to) stop...
 • I'm always...
 • I can't help... • پیشنهاد ویژه

  ما را محبوب کنید