کاربرد Much less


Much less  در فارسی معادل  " چه برسه " می باشد مثال :

 "?what woman would consider a date with him, much less a marriage"
آخه کدوم دختری حاضره باهاش قرار بزاره چه برسه به ازدواج !!پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید