عبارات مختلف برای اظهار تاسف در زبان انگلیسی


از 10 تا عبارت زیر برای اظهار تاسف در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

Sorry.
I'm (so / very / terribly) sorry.
Ever so sorry.
How stupid / careless / thoughtless of me.
Pardon (me)
That's my fault.
Sorry. It was all my fault.
Please excuse my (ignorance)
Please don't be mad at me.
Please accept our (sincerest) apologies.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید