اصطلاحاتی برای اخطار دادن


 

اصطلاحاتی برای اخطار دادن

Be prepared!

آماده باش

Be careful!

مراقب باش!

Watch out!

مواظب باش!

Look out!

مراقب باش!

Look sharp!

بجنب!

Hit the deck!

آماده ی کار شو.

Caution!

احتیاط کن!

Take care!

مراقب باش!

Safety first!

امنیت مهم تر!

Play it safe!

جانب احتیاط را رعایت کن!
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید