در زبان انگلیسی چگونه احوالپرسی می کنیم ؟


 

Hi, my name is Steve. It's nice to meet you.

سلام, استیو هستم. از دیدنتون خوشحالم.

What do you do for a living?

کارت چیه؟

I work at a bank.

در یک بانک کار میکنم.

I work at a restaurant.

در یک رستوران کار میکنم.

What was that again?

چی بود؟ تکرار کنید !

Excuse me?

ببخشید؟؟
مودبانه خواستن از کسی برای تکرار چیزی

Pardon me?

معذرت میخوام؟؟
 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید