240 لغت انگلیسی آیلتس با املای سخت!

در آیلتس با این 240 لغت گمراه کننده آشنا شوید! 


A

absence غیبت

acceptable قابل قبول است

accessible در دسترس

accommodation محل اقامت

accomplish انجام دادن

achievement دستاورد

acquire به دست آوردن

address نشانی

advertisement تبلیغات

advice – (noun) مشاوره - (اسم)

advise – (verb) توصیه - (فعل)

amateur آماتور

apartment اپارتمان

appearance ظاهر

argument بحث و جدل

athletic ورزشی

attendance حضور
B

basically اساسا

beginning شروع

belief – indicating the noun باور - نشان دادن اسم

believe – indicating the verb باور کنید - نشان دادن فعل

beneficial مفید

business کسب و کار
C

calendar تقویم

campaign کمپین

category دسته بندی

cemetery قبرستان

challenge چالش

characteristic مشخصه

cigarette سیگار

clothes لباس ها

column ستون

committee کمیته

commitment تعهد

completely به طور کامل

condemn محکوم کردن

conscience وجدان

conscientious با وجدان

conscious هوشیار

controversy جنجال

convenient راحت

correspondence مکاتبات

criticism انتقاد
D

deceive فریب دادن

definitely قطعا

definition تعریف

department بخش

describe توصیف کردن

despair ناامیدی

desperate مستاصل

development توسعه

difference تفاوت

difficult دشوار

disappointed ناامید

discipline انضباط

disease مرض
E

easily به آسانی

effect اثر

eighth هشتم

either یا

embarrass شرم آور

encouragement تشویق

enemy دشمن

entirely به طور کامل

environment محیط

especially بخصوص

exaggerate اغراق آمیز

excellent عالی است

existence وجود داشتن

experience تجربه

experiment آزمایشیF

familiar آشنا

February فوریه

finally سرانجام

financial مالی

foreign خارجی

foreigner خارجی

formerly سابق

forty چهل

fourth چهارم
G

general عمومی

generally بطور کلی

genius نابغه

government دولت

grammar دستور زبان

grateful سپاسگزار

guarantee ضمانت

guidance راهنمایی
H

happily با خوشحالی

height ارتفاع

heroes قهرمانان

humorous طنز آمیز

hypocrite منافق
I

ideally ایده آل

imaginary تخیلی

immediate فوری

incredible باور نکردنی

independent مستقل

influential موثر

insurance بیمه

intelligent هوشمند

interference دخالت

interrupt وقفه

introduce معرفی کنید

island جزیره

its – for possession نشان مالکیت
J

jealous حسود

jealousy حسادت
K

kneel زانو زدن

knowledge دانش
L

later بعد

legitimate مشروع

length طول

library کتابخانه

lightning رعد و برق

likely احتمال دارد

loneliness تنهایی

lose (verb) از دست دادن (فعل)

loose (adjective) آزاد (صفت)

lovely دوست داشتني

luxurious مجلل
M


maintain حفظ

maintenance نگهداری

manageable قابل کنترل است

management مدیریت

manufacture ساخت

marriage ازدواج

married متاهل

millionaire میلیونر

misspell اشتباه

mischievous بدبختی

money پول

mortgage رهن

muscle عضله

mysterious مرموز
N

naturally به طور طبیعی

necessary لازم است

neighbor/neighbour همسایه / همسایه

ninety نهم

noticeable قابل توجه است

nowadays امروزه
O

obedient مطیع

obstacle مانع

occasional گاه به گاه

occurred اتفاق افتاده است

official رسمی

opinion نظر

opportunity فرصت

opposition اپوزیسیون

ordinary عادی

originally در اصل
P

particular خاص

peculiar عجیب و غریب

perceive درک

performance کارایی

permanent دائمی

personal شخصی

personnel کارکنان

physical فیزیکی

physician پزشک

piece قطعه

pleasant دلپذیر

possession مالکیت

possible ممکن است

possibility امکان پذیری

potatoes سیب زمینی

practically عملا

prefer ترجیح می دهند

privilege امتیاز

professor استاد

professional حرفه ای

pronounce / pronunciation تلفظ / تلفظ

psychology روانشناسی

psychological روانشناسی
Q

quantity کمیت

quality کیفیت

questionnaire پرسشنامه

queue صف

quizzes آزمونها
R

realistic واقع بین

realize پی بردن

really واقعا

receipt اعلام وصول

receive دريافت كردن

recognize تشخیص

recommend توصیه

religion مذهب

religious دینی

remember یاد آوردن

representative نماینده

restaurant رستوران

rhythm ریتم

ridiculous مسخره

roommate هم اتاقی
S

sacrifice قربانی

safety ایمنی

scared ترسیده

scenery منظره

schedule برنامه

secretary دبیر، منشی

sentence جمله

separate جداگانه

similar مشابه

sincerely خالصانه

strength استحکام

surprise تعجب

suspicious مشکوک

success موفقیت

successful موفقیت آمیز
T

technical فنی

technique تکنیک

temperature درجه حرارت

temporary موقت

their (possessed by them) آنها (متعلق به آنها)

there (not here) وجود دارد (نه اینجا)

they’re (contraction of “they are”) آنها (انقباض "آنها" هستند)

themselves – not themself خودشان - نه خودشان
U

undoubtedly بی شک

unforgettable فراموش نشدنی

unique منحصر بفرد

until تا زمان
V

valuable با ارزش

village روستا

violence خشونت

violent خشن

vision چشم انداز

volume جلد
W

weather – indicating climate – The weather is nice today آب و هوا - آب و هوا را نشان می دهد - امروز آب و هوای خوبی است.

Wednesday چهار شنبه

weird عجیب و غریب

whether – (indicating if) آیا - (نشان می دهد اگر)

which که

woman – (singular) زن - (تک تک)

women – (plural) زنان - (جمع)

worthwhile ارزشمند

width عرض

writing نوشتن
X Y Z

yacht قایق بادبانی

young جواننظر شما چیه؟! از نظر شما کدوم لغت انگلیسی املاش خیلی خیلی سخته؟! نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. 


به اشتراک بگذارید :


ارسال نظر


نام:
ایمیل:

متن نظر:تعداد نظرات: 0


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی