آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه دومA: "Hello?" B: "Hi Steve. This is Mike. What are you doing?" A: "Oh, hi. I was just watching TV." B: "There's nothing to watch right now." A: "I know. I was watching a re-run. I have nothing to do and I was bored." B: "Me too. Let's get together and do something." A: "I'd like to, but I have to meet my parents in an hour for dinner. How about tomorrow?" B: "Yeah. Let's plan something tomorrow." A: "Did you hear the weather forecast for tomorrow?" B: "I think it is going to be the same as today. Clear and sunny." A: "That's great. We can do something outdoors then." B: "Are there any special events going on tomorrow?" A: "Yeah. I think there's a live outdoor concert by the river tomorrow." B: "Oh yeah. I heard about that too. Let's go check it out." A: "Do you know what time it starts?" B: "It starts at one PM." A: "Let's meet for lunch at eleven thirty and afterwards, we can head over there." B: "Perfect. I'll see you in front of the apartment at eleven thirty."

A: الو/سلام
B: سلام استیو، مایک ام. چه کار می‌کنی؟
 A: ا سلام، داشتم تلویزیون می‌دیدم
B: الان که تلویزیون چیزی نداره.
A: میدونم. داشتم یه باز پخش نگاه میکردم. کاری ندارم و حوصله م سر رفته بود.
B: منم همینطور، بیا دور همی یه کاری کنیم.
A: دوست دارم اما یک ساعت دیگه باید والدینم رو برای شام ببینم. فردا چی؟
B: آره. بیا یه برنامه واسه فردا بریزیم.
A: پیش بینی وضع آب و هوای فردا رو شنیدی؟
B: فکر کنم مثل امروز باشه، صاف و آفتابی
A: عالیه، پس میتونیم تو هوای آزاد یه کاری انجام بدیم.
B: فردا برنامه ی خاصی هست؟
A: آره. فکر کنم یه کنسرت زنده تو فضایی باز کنار رودخونه هست.
B: آره، منم در موردش شنیدم. یه سر بریم.
A: می‌دونی چه ساعتی شروع میشه؟
B: ساعت یک بعداز ظهر شروع میشه
A: بیا ساعت یازده و نیم برای  ناهار همدیگه رو ببینیم و بعدش میتونیم بریم سمت اونجا. 
B: فوق العاده‌س، ساعت یازده و نیم دم در آپارتمان میبینمت
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید