آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه دهمA: "Hey Bobby. What's going on?" B: "Just taking a smoke break." A: "I forgot my cigarette today. Do you have another one?" B: "Sure. Here you go." A: "Thanks." B: "I didn't know you smoked." A: "Really? I've been smoking for over a year now." B: "Oh. You're new to smoking still. I've been smoking for 7 years." A: "You ever tired to quit?" B: "Many times. I'm really addicted. It's harder to stop than you think." A: "Yeah. I tried to quit last month, and I thought it was going to be easy, but it turns out that I'm still smoking." B: "I highly recommend you quit soon. The longer you smoke, the harder it becomes to quit." A: "I think you're right. Aright. Gotta go to class. Thanks for the cigarette. I'll talk to you later." B: "No problem. I'll talk to you later."

A: سلام بابی، چیکار میکنی؟
B: دارم (استراحت میکنم و) سیگار میکشم
A: امروز یادم رفته سیگارمو بیارم، یکی دیگه داری؟
B: معلومه، بفرما
A: ممنون
B: نمیدونستم سیگار میکشی
A: واقعا؟ یه سال بیشتره که سیگار میکشم.
B:  پس تازه سیگاری شدی، من 7 سالی میشه که سیگار میکشم
A: تاحالا سعی کردی ترک کنی؟
B: خیلی! واقعا معتاد شدم. از اون چیزی که فکر میکنی سخت تره. 
A: آره، من ماه قبل سعی کردم ترک کنم و فکر میکردم کار راحتیه. اما الان هنوزم میشکم
B: جدا بهت توصیه میکنم که زودتر بذاریش کنار. هرچقدر بیشتر بکشی، سخت تر میشه کنار گذاشتش
A: فکر کنم حق باتو باشه. خُب باید برم کلاس. بعدا باهات صحبت میکنم
B: عیب نداره، بعدا باهم حرف میزنیم.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید