درس 9


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

traffic light/ˈtræf.ɪkˌlaɪt/

چراغ راهنمایی

اسم

2

pollution /pəˈluʃən/

آلودگی

اسم

3

convenient /kənˈvinjənt/

آسان راحت، مناسب

صفت

4

next to/nɛkst tʊ/

کنار بغل

حرف اضافه

5

animal /ˈæn.ə.məl/

حیوان

اسم

6

dry /drɑɪ/

خشک شدن

فعل

7

roommate/ˈruːm.meɪt/

هم اتاقی

اسم

8

shopping center /ˈʃɑpɪŋ ˈsɛntər/

مرکز خرید

اسم

9

ad /æd/

آگهی تبلیغات

اسم

10

theater/ˈθiətər/

تئاتر

اسم

11

clothing store /ˈkloʊðɪŋ stɔr/

لباس فروشی

اسم

12

so /soʊ/

بنابراین لذا، به همین خاطر

حرف ربط

13

yard/jɑːrd/

حیاط

اسم

14

kid /kɪd/

بچه

اسم

15

bookstore /ˈbʊk.stɔːr/

کتاب‌فروشی

اسم

16

restaurant/ˈres.tər.ɑnt/

رستوران

اسم

17

ice-skating /aɪs-ˈskeɪtɪŋ/

اسکی روی یخ

اسم

18

in back of /ɪn bæk ʌv/

در پشت

حرف اضافه

19

opposite/ˈɑp.ə.zɪt/

رو به رو

حرف اضافه

20

stationery store /ˈsteɪʃəˌnɛri stɔr/

فروشگاه لوازم التحریر

اسم

21

on the corner of /ɑn ðə ˈkɔrnər ʌv/

(در) نبش

حرف اضافه

22

between/bɪˈtwiːn/

بین میان

حرف اضافه

23

bark /bɑrk/

واق‎واق کردن

فعل

24

available /əˈveɪ.lə.bəl/

در دسترس قابل استفاده

صفت

25

internet café/ˈɪntərˌnɛt ˈkæfeɪ/

کافی نت

اسم

26

dance club /dæns klʌb/

کلوپ رقص

اسم

27

grocery store /ˈgroʊ.sə.riˌstɔːr/

خواربار فروشی بقالی

اسم

28

complaint/kəmˈpleɪnt/

شکایت گلایه

اسم

29

bank /bæŋk/

بانک

اسم

30

loud /lɑʊd/

بلند

صفت

31

haircut/ˈherkʌt/

مدل مو اصلاح موی سر

اسم

32

library /ˈlɑɪˌbrer.i/

کتابخانه

اسم

33

grass /græs/

علف سبزه، چمن

اسم

34

choice/ʧɔɪs/

انتخاب

اسم

35

museum /mjʊˈziː.əm/

موزه

اسم

36

garden /ˈɡɑːrdn/

باغ باغچه

اسم

37

reservation/ˌrɛzərˈveɪʃən/

رزرو

اسم

38

aquarium /əˈkweəriəm/

آکواریوم

اسم

39

zoo /zuː/

باغ وحش

اسم

40

cleanliness/ˈklɛnlinɪs/

پاکیزگی

اسم

41

campus /ˈkæmpəs/

پردیس (دانشگاه) دانشگاه

اسم

42

too /tu/

هم همچنین

قید

43

avenue/ˈævəˌnu/

خیابان (عریض)

اسم

44

dog /dɔːɡ/

سگ

اسم

45

close to /kloʊs tu/

نزدیک به

حرف اضافه

46

fashion/ˈfæʃ.ən/

مد مدسازی

اسم

47

laundromat /ˈlɔndrəˌmæt/

رخت‌شویی رختشوی‌خانه، [مغازه ای برای شستن لباس به صورت سلف سرویس]

اسم

48

amusement park /əmˈjuzmənt pɑrk/

شهر بازی

اسم

49

travel agency/ˈtrævəl ˈeɪʤənsi/

آژانس مسافرتی

اسم

50

alarm /əˈlɑrm/

آژیر

اسم

51

transportation /ˌtrænspərˈteɪʃən/

حمل و نقل جا به جایی

اسم

52

utilities/juˈtɪlətiz/

خدمات رفاهی [آب و برق و گاز]

اسم

53

in fact /ɪn fækt/

در حقیقت در واقع

قید

54

on /ɔːn/

بر روی

حرف اضافه

55

in front of/ɪn frʌnt ʌv/

در مقابل جلوی

حرف اضافه

56

gas station /ˈgæsˌsteɪ.ʃən/

جایگاه سوخت پمپ بنزین

اسم

57

ice-skating rink /aɪs-ˈskeɪtɪŋ rɪŋk/

زمین اسکی روی یخ

اسم

58

gym/dʒɪm/

باشگاه

اسم

59

quiet /ˈkwɑɪ.ət/

ساکت بی‌صدا، آرام

صفت

60

movie theater /ˈmuː.viˌθiː.ət̬.ər/

سینما سالن سینما

اسم

61

everywhere/ˈev.riːˌwer/

همه جا هر جا

ضمیر

62

payphone /peɪ foʊn/

تلفن پولی [سکه ای]

اسم

63

card /kɑrd/

کارت

اسم

64

hold on/hoʊld ɑn/

صبر کردن

فعل

65

music store /mjuzɪk stɔr/

فروشگاه موسیقی

اسم

66

find /fɑɪnd/

پیدا کردن

فعل

67

agree/əˈgriː/

موافق بودن موافقت کردن، توافق داشتن

فعل

68

look for /lʊk fɔr/

(به) دنبال (چیزی) گشتن

فعل

69

youth center /juθ ˈsɛntər/

مرکز جوانان

اسم

70

pet/pet/

حیوان خانگی حیوان اهلی

اسم

71

crime /kraɪm/

جرم جنایت

اسم

72

bedroom /ˈbed.rʊm/

اتاق خواب

اسم

73

wash/wɒʃ/

شستن تمیز کردن، پاک کردن

فعل

74

post office /ˈpoʊstˌɔː.fəs/

اداره پست دفتر پست

اسم

75

apartment /əˈpɑrt.mənt/

آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی

اسم

76

borrow/ˈbɑr.oʊ/

قرض گرفتن

فعل

77

floor /flɔːr/

طبقه

اسم

78

share /ʃer/

سهیم بودن شریک بودن

فعل

79

cut/kʌt/

بریدن برش زدن

فعل

80

cat /kæt/

گربه

اسم

81

behind /bəˈhaɪnd/

پشت

حرف اضافه

82

park/pɑrk/

پارک بوستان

اسم

83

hotel /hoʊˈtel/

هتل

اسم

84

door /dɔːr/

در درب

اسم

85

drugstore/ˈdrʌgˌstɔr/

داروخانه

اسم

86

fancy /ˈfænsi/

مرغوب

صفت

87

of course /ʌv kɔːrs/

البته

حرف ندا

88

across from/əˈkrɔs frʌm/

آن طرف رو به رو

حرف اضافه

89

parking /ˈpɑrkɪŋ/

پارکینگ

اسم

90

swimming pool /ˈswɪm.ɪŋˌpuːl/

استخر شنا

اسم

91

garbage/ˈgɑr.bɪdʒ/

زباله آشغال

اسم

92

near /nɪr/

نزدیک

صفت

93

privacy /ˈpraɪvəsi/

حریم شخصی

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی