درس 8


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

party/ˈpɑrt̬.i/

مهمانی جشن

اسم

2

full /fʊl/

پر

صفت

3

tourist /ˈtʊr.ɪst/

جهانگرد گردشگر

اسم

4

passport/ˈpæs.pɔːrt/

گذرنامه پاسپورت

اسم

5

flight /flɑɪt/

پرواز

اسم

6

neighbor /ˈneɪ.bər/

همسایه

اسم

7

again/əˈgen/

دوباره از نو

قید

8

noise /nɔɪz/

صدا سر و صدا

اسم

9

most of the time /moʊst ʌv ðə taɪm/

بیشتر اوقات

قید

10

wave/weɪv/

موج (دریا)

اسم

11

stop /stɑp/

متوقف کردن ایستادن، بس کردن، توقف کردن

فعل

12

hotel /hoʊˈtel/

هتل

اسم

13

take/teɪk/

گرفتن

فعل

14

also /ˈɔːl.soʊ/

همچنین علاوه بر این

قید

15

foggy /ˈfɔːg.i/

مه‌آلود

صفت

16

fish/fɪʃ/

ماهی گرفتن

فعل

17

vacation /veɪˈkeɪʃən/

مرخصی تعطیلات

اسم

18

rude /rud/

بی‌ادب گستاخانه، بی‌ادبی

صفت

19

test/test/

آزمون امتحان، آزمایش، تست

اسم

20

surfing /ˈsɜr.fɪŋ/

موج‌سواری

اسم

21

on /ɔːn/

به

حرف اضافه

22

incredible/ɪnˈkrɛdəbəl/

باورنکردنی غیر قابل باور

صفت

23

rain /reɪn/

باران آمدن باران گرفتن، باریدن

فعل

24

weather /ˈweð.ər/

آب و هوا وضع هوا

اسم

25

cool/kuːl/

خنک کمی سرد

صفت

26

all day /ɔl deɪ/

تمام روز

قید

27

anything /ˈen.iːˌθɪŋ/

هیچ چیز چیزی

ضمیر

28

happen/ˈhæp.ən/

اتفاق افتادن رخ دادن

فعل

29

wrong /rɑŋ/

بدرفتاری کردن

فعل

30

read /riːd/

خواندن مطالعه کردن

فعل

31

gardening/ˈgɑrdənɪŋ/

باغبانی

اسم

32

terrible /ˈtɛrəbəl/

افتضاح هولناک، بسیار بد

صفت

33

food /fuːd/

غذا خوراکی، خوردنی

اسم

34

terrific/təˈrɪfɪk/

وحشتناک

صفت

35

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/

شگفت‌آور شگفت انگیز، خوب، عالی

صفت

36

dish /dɪʃ/

ظرف بشقاب بزرگ، سینی

اسم

37

argument/ˈɑrgjəmənt/

جر و بحث

اسم

38

unfortunately /ʌnˈfɔːr.tʃə.nət.li/

متاسفانه

قید

39

freezing point /ˈfrizɪŋ pɔɪnt/

نقطه‌ی انجماد درجه انجماد

اسم

40

service/ˈsɜrvəs/

خدمت خدمت‎رسانی

اسم

41

today /təˈdeɪ/

امروز

قید

42

hot /hɑːt/

داغ خیلی گرم

صفت

43

whole/hoʊl/

تمام

صفت

44

room /ruːm/

اتاق

اسم

45

drive /drɑɪv/

رانندگی کردن راندن

فعل

46

luggage/ˈlʌg.ɪdʒ/

چمدان بار و بنه

اسم

47

as usual /æz ˈjuʒəwəl/

طبق معمول

قید

48

make /meɪk/

درست کردن ساختن

فعل

49

cook/kʊk/

غذا درست کردن پختن، آشپزی کردن

فعل

50

awful /ˈɔː.fəl/

افتضاح بسیار بد

صفت

51

first of all /fɜrst ʌv ɔl/

اول از همه اولا

قید

52

anywhere/ˈen.iːˌwer/

(هر) جا هر کجا، هیچ کجا

قید

53

anybody /ˈen.iːˌbɑd.i/

هیچ کس کسی

ضمیر

54

laundry /ˈlɔndri/

لباس (شستن) لباس‌شویی، رختشویی

اسم

55

broke/broʊk/

ورشکسته بی‌پول

صفت

56

believe /bɪˈliːv/

باور کردن فکر کردن

فعل

57

excellent /ˈek.sə.lənt/

عالی بی‌نقص، تمام و کمال

صفت

58

special/ˈspeʃ.əl/

خاص ویژه، به خصوص

صفت

59

trip /trɪp/

سفر

اسم

60

invite /ɪnˈvɑɪt/

دعوت کردن

فعل

61

sick/sɪk/

بیمار مریض

صفت

62

plane /pleɪn/

هواپیما

اسم

63

stay /steɪ/

ماندن باقی ماندن

فعل

64

city/ˈsɪt̬.i/

شهر

اسم

65

forget /fərˈget/

فراموش کردن

فعل

66

worry /ˈwɜr.i/

نگران شدن نگران بودن

فعل

67

cloudy/ˈklɑʊd.i/

ابری

صفت

68

last night /læst naɪt/

دیشب شب قبل

قید

69

bowling /ˈboʊlɪŋ/

بولینگ

اسم

70

cold/koʊld/

سرد

صفت

71

photocopy /ˈfoʊtoʊˌkɑpi/

فتوکپی

اسم

72

hear /hɪr/

شنیدن

فعل

73

bar/bɑːr/

میخانه میکده

اسم

74

something /ˈsʌm.θɪŋ/

چیزی یک چیزی

ضمیر

75

downtown /ˈdɑʊn.tɑʊn/

مرکز شهر

قید

76

call/kɔːl/

زنگ زدن تماس گرفتن، تلفن زدن

فعل

77

insect /ˈɪn.sekt/

حشره

اسم

78

yesterday /ˈjes.tər.deɪ/

دیروز

قید

79

homework/ˈhoʊmwɜːrk/

تکیف منزل تکلیف، مشق

اسم

80

lucky /ˈlʌk.i/

خوش‌شانس

صفت

81

lost /lɔːst/

گم شده

صفت

82

over/ˈoʊ.vər/

طی در طول

حرف اضافهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی