درس 14


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

chicken/ˈtʃɪk.ən/

مرغ جوجه

اسم

2

seafood /ˈsiː.fuːd/

غذای دریایی

اسم

3

would /wʊd/

[فعل کمکی حالت شرطی]

فعل

4

chocolate/ˈtʃɑk.lət/

شکلات

اسم

5

mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/

قارچ

اسم

6

cucumber /ˈkjuːˌkʌm.bər/

خیار

اسم

7

salty/ˈsɔːl.ti/

شور پرنمک

صفت

8

sweet /swiːt/

شیرین

صفت

9

baked /beɪkt/

پخته شده

صفت

10

coffee shop/ˈkɑːfi ʃɑːp/

کافی‌شاپ

اسم

11

either /ˈiː.ðər/

یا [این یا آن] ، [یکی از دوتا]

حرف ربط

12

French fries /ˈfrentʃ ˈfrɑɪz/

سیب زمینی سرخ کرده

اسم

13

burrito/bəˈriː.t̬oʊ/

بوریتو [نوعی غذای مکزیکی]

اسم

14

tomato /təˈmeɪt̬.oʊ/

گوجه فرنگی

اسم

15

stir-fried /stɜr-fraɪd/

سرخ شده تفت داده شده در روغن داغ

صفت

16

barbershop/ˈbɑrː.bərˌʃɑp/

آرایشگاه

اسم

17

will /wɪl/

[فعل کمکی زمان آینده]

فعل

18

cappuccino /ˌkæp.əˈtʃiː.noʊ/

کاپوچینو

اسم

19

tonight/təˈnɑɪt/

امشب

قید

20

dish /dɪʃ/

خوراک

اسم

21

banana /bəˈnɑː.nə/

موز

اسم

22

greasy/ˈɡriːsi/

چرب روغنی

صفت

23

mashed /mæʃt/

له شده کوبیده شده

صفت

24

bread /bred/

نان

اسم

25

salad/ˈsæl.əd/

سالاد

اسم

26

sour /sɑʊr/

ترش

صفت

27

bring /brɪŋ/

آوردن همراه آوردن

فعل

28

omelet/ˈɑm.lət/

املت

اسم

29

fried /frɑɪd/

سرخ‌شده سوخاری

صفت

30

potato /pəˈteɪt̬.oʊ/

سیب‌زمینی

اسم

31

vegetarian/ˌvedʒ.əˈter.iː.ən/

گیاهخوار (مرتبط با سبزی خواری)

صفت

32

fresh /freʃ/

تازه

صفت

33

kebab /kəˈbɑːb/

کباب

اسم

34

with/wɪð/

با به همراه

حرف اضافه

35

dessert /dɪˈzɜrt/

دسر

اسم

36

water /ˈwɔː.tər/

آب

اسم

37

beef/biːf/

گوشت گاو

اسم

38

tofu /ˈtoʊ.fuː/

توفو [غذای چینی پنیر مانند از سویا]

اسم

39

noodle /ˈnuːdl/

رشته فرنگی نودل

اسم

40

mixed/mɪkst/

مخلوط

صفت

41

spicy /ˈspɑɪ.si/

تند فلفلی، پر ادویه

صفت

42

sandwich /ˈsæn.dwɪtʃ/

ساندویچ

اسم

43

lamb/læm/

گوشت بره

اسم

44

sushi /ˈsuː.ʃi/

سوشی [غذای ژاپنی گوشت ماهی خام و برنج]

اسم

45

vinaigrette /ˌvɪn.əˈɡret/

وینگرت [سس سرکه و روغن زیتون]

اسم

46

waiter/ˈweɪ.tər/

پیشخدمت (آقا) گارسون

اسم

47

grilled /grɪld/

کبابی کبابی شده

صفت

48

tuna /ˈtuːnə/

ماهی تن

اسم

49

bean/biːn/

لوبیا باقالی، دانه

اسم

50

salmon /ˈsæmən/

سالمون ماهی آزاد

اسم

51

take /teɪk/

گرفتن

فعل

52

meatball/ˈmiːt.bɑːl/

کوفته گوشتی کوفته قلقلی

اسم

53

dressing /ˈdres.ɪŋ/

چاشنی (غذا) سس (بر روی سالاد و غذا)

اسم

54

order /ˈɔːrd.ər/

سفارش

اسم

55

waitress/ˈweɪ.trəs/

پیشخدمت (خانم)

اسم

56

international /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl/

بین‌المللی

صفت

57

pizza /ˈpiːt.sə/

پیتزا

اسم

58

flavor/ˈfleɪ.vər/

مزه طعم

اسم

59

soup /suːp/

سوپ

اسم

60

bit /bɪt/

کم اندک، ذره

اسم

61

shrimp/ʃrɪmp/

میگو

اسم

62

order /ˈɔːrd.ər/

سفارش دادن

فعل

63

rich /rɪtʃ/

چرب و چیلی (غذا) سنگین (غذا)

صفت

64

review/rɪˈvjuː/

نقد نقد و بررسی

اسم

65

lettuce /ˈlet̬.əs/

کاهو

اسم

66

rice /rɑɪs/

برنج

اسم

67

menu/ˈmen.juː/

منو فهرست غذا

اسم

68

healthy /ˈhel.θi/

سالم مفید (برای سلامتی)

صفت

69

cake /keɪk/

کیک

اسم

70

cheese/tʃiːz/

پنیر

اسم

71

neither /ˈniː.ðər/

هیچ یک هیچ کدام (از دوتا)

ضمیر

72

meat /miːt/

گوشت

اسم

73

bland/blænd/

بی‌مزه

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی