صفت: Adjective


صفت: Adjective

صفت: Adjective

صفت کلمه ای است که قبل از اسم بکار می رود و حالت چگونگی آن را معین و معلوم می سازد.محل صفت در زبان فارسی بعد از اسم است و حال آنکه در زبان انگلیسی کاملا برعکس بوده و قبل از اسم بکار می رود.صفت بعد از مشتقات فعل بودن نیز بکار می رودکه باز هم اسم را توصیف می کند.

 

Rose is a beautiful flower.

رز گل زیبایی است.

This flower is very beautiful.

این گل خیلی زیبا است.

 

توجه:صفت قبل از اسم مفرد و یا جمع تغییر نمی کنند.

 

She is a good girl.

او یک دختر خوبی است.

They are good girls.

آنها دختران خوبی هستند.

 

طرز قرار گرفتن صفات مختلف قبل از یک اسم

 

اگر اسمی دارای چندین صفت باشد، طرز قرار گرفتن آنها در جلوی اسم به شرح زیر است:

1-صفت جنس که نوع ماده و جنس اسم را بیان می کند نزدیک ترین صفت به اسم است.

مثال:

She has a cotton dress.

او یک پیراهن نخی دارد.

2-صفت ملیت قبل از صفت جنس به کار می رود.مثال:

She has an Iranian cotton dress.

او یک پیراهن نخی ایرانی دارد.

 

3-صفت رنگ قبل از صفت ملیت به کار می رود.مثال:

She has a yellow Iranian cotton dress.

او یک پیراهن نخی ایرانی زرد رنگ دارد.

4-صفت اندازه قبل از صفت رنگ به کار می رود.مثال:

She has a long yellow Iranian cotton dress.

او یک پیراهن نخی ایرانی زرد رنگ بلند دارد.

5-صفت کیفیت مثل(خوب-بد-زیبا-و غیره)قبل از صفت اندازه به کار می رود.مثال:

She has a beautiful long yellow Iranian cotton dress.

او یک پیراهن نخی ایرانی زرد رنگ بلند و زیبایی دارد.

6-قید very یا a very همیشه مقدم و بر آخرین صفت قبل از اسم به کار می رود.

She has a very beautiful long yellow Iranian cotton dress.

او یک پیراهن نخی ایرانی زرد رنگ  بلند و خیلی زیبایی دارد.

 

برای یادگیری طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم فرمول زیر را به خاطر بسپارید:

 

اسم+صفت جنس+صفت ملیت+صفت رنگ+صفت اندازه+صفت کیفیت+قید+a (an)

 

نکته:در زبان انگلیسی چنانچه تعداد صفتی که قبل از اسم به کار می رود بیش از دو یا سه صفت باشند بهتر است قبل از آخرین صفت از کلمه and   استفاده کنیم.مثال:

 

A very long beautiful and white dress.

یک پیراهن خیلی بلند زیبا و سفید.

 

برای انسان صفت ملیت همیشه قبل از اسم به کار می رود.

 

Hafez is a very known Iranian poet.

حافظ یک شاعر خیلی مشهور ایرانی است.

 

صفت از لحاظ مقایسه به سه تقسیم می شود:

1-صفت مطلق=Positive Degree

این صفت که آنرا Positive Adjective  نیز گویند،همان صفت عادی است که بدون مقایسه با صفت دیگری به کار رفته و فقط یک اسم مفرد و یا جمع را توصیف می کند،مثال:

 

He is a clever student.

او یک دانشجوی باهوشی است.(اسم مفرد)

They are clever students.

آنها دانشجویان باهوشی هستند.(اسم جمع)

2-صفت تفضیلی=Comparative Degree

هرگاه بخواهیم درجه صفتی را بین دو شخص یا دو چیز مقایسه کنیم از صفت تفضیلی (صفت برتر) استفاده می گردد. برای ساختن صفت تفضیلی  er را که معادل علامت (تر) در زبان فارسی است به آخر صفت مطلق اضافه کرده و سپس از کلمه  than که معادل (از) در زبان فارسی است استفاده می کنیم.مثال:

 

She is old.

او مسن است.(صفت مطلق)

She is older than her brother.

او از برادرش مسن است.(صفت تفضیلی)

I am tall.

من قد بلند هستم.

I am taller than you.

من از شما قد بلندتر هستم.

توجه: بعد از you اگر در جمله فوق فعلی مورد سوال قرار گیرد are می باشد.

I am taller than you are.

نکته مهم:در مکالمات روزمره بعد از کلمه than از ضمیر مفعولی استفاده می شود ولی از لحاظ گرامری غلط بوده و باید حتما از ضمیر فاعلی استفاده نمود.مثال:

He is younger than me.

او از من جوانتر است.(مکالمه)

He is younger than I am.

او از من جوانتر است.(گرامری)

 

چنانچه صفتی دارای بیش از دو سیلاب (syllable)  باشد به جای   از کلمه         more قبل از آن استفاده می گردد.مثال:

She is beautiful.

او زیبا است.(صفت مطلق)

She is more beautiful than her sister.

او از خواهرش زیباتر است.(صفت تفضیلی)

This car is expensive.

این اتومبیل گران است.(صفت مطلق)

This car is more expensive than that one.

این اتومبیل از آن یکی گران تر است.

 

تبصره: در مورد صفات دو سیلابی در همین بخش صحبت خواهد شد.

نکته مهم: در یک جمله ممکن است دو صفت تفضیل یا قید تفضیلی همراه با حرف تعریف معین the به صورت اصطلاح به کار رود. در این حالت آغاز جمله با یکی از صفات یا قید تفضیلی همراه با the  شروع می شود.مثال:

 

 

The faster you talk, the sooner you get to school.

هرچه سریعتر قدم بردارید،زودتر به مدرسه می رسید.

The more money you pay, the more soup you have.

هرچه بیشتر پول بدی،بیشتر آش میخوری.

The more you eat , the fatter you get.

هرچه بیشتر بخوری،چاق تر میشوی.

The more you study , the more successful you get ( you will be).

هرچه بیشتر مطالعه کنید،موفق تر خواهید شد.

 

3-صفت عالی=Superlative Degree

هرگاه بخواهیم درجه صفتی را بین چند نفر یا چند چیز مقایسه کنیم از صفت عالی (برترین) استفاده می گردد.برای ساختن صفت عالی est را که معادل علامت (ترین) در زبان فارسی است به آخر صفت مطلق اضافه کرده و قبل از آن از حرف تعریف معین (the) استفاده می کنیم.مثال:

 

She is the oldest girl in the class.

او مسن ترین دختر در کلاسش می باشد.

I am the tallest teacher in this institute.

من بلندترین معلم این موسسه هستم.

 

*چنانچه صفتی بیش از دو سیلاب داشته باشد بجای  est از the must  قبل از آن استفاده می کنیم.مثال:

 

This is the most expensive car in this fair.

این گرانترین اتومبیل در این نمایشگاه می باشد.

 

This is the most interesting book that  I have ever read.

This is the most interesting book that  I have read so far.

این جالب ترین کتابی است که تاکنون خوانده ام.

 

نکته مهم: حرف اضافه صفت عالی of می باشد.

He is the tallest of all.

او از همه بلند تر است.(او بین همه بلندترین قد را دارد.)

*ولی چنانچه مقایسه صفت بین چند نفر باشد و بخواهیم تعداد افراد را در جمله ذکر کنیم بعد از حرف اضافه of و قبل از عدد باید از the  استفاده شود.مثال:

He is the youngest of the three.

او از هر سه جوان تر است.(بین سه نفر جوان ترین است.)برچسب ها : ، ،

پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید