اسم های مرکب – Compound Nouns


Compound Nouns


در انگلیسی اسم های مرکب زیادی وجود دارد، در فارسی نیز کلماتی چون :

گلخانه، سیاه دانه، سطل آشغال و ... نمونه هایی از این کلمات هستند

در زبان انگلیسی کلماتی مرکب هستند که از دو کلمه ی معنی دار تشکیل شده باشند
یعنی اگر آن دو کلمه را جدا کنیم هر کدامشان معنی خاص خودشان را می دهند
:مثال

Policeman
Boyfriend
Water tank
Bed room

.کلمات مرکب در انگلیسی ممکن است به سه شکل نوشته شوند. هیچ قانون خاصی هم وجود ندارد
شکل اول: کلمات به هم دیگه چسبیدند

Policeman, boyfriend
شکل دوم: کلمات با خط فاصله از هم دیگه جدا شدند
Dining-table
شکل سوم: کلمات کاملا از هم جدا هستند
Fish tank

:کلمات مرکب از دو قسمت تشکیل شده اند

اسم + اسم

bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge

فعل + اسم

rainfall
haircut
train-spotting

حرف اضافه + اسم

hanger-on
passer-by

gerund + اسم

washing machine
driving license
swimming pool

حرف اضافه + فعل

lookout
take-off
drawback

اسم + صفت

greenhouse
software
redhead

صفت + gerund

dry-cleaning
public speaking

اسم + حرف اضافه

onlooker
bystander

فعل + حرف اضافه

output
overthrow
upturn
input

:اشتباهات رایج

a 'greenhouse = گلخانه
a green 'house = خونه ای که به رنگ سبزه
a 'bluebird = یک نوع پرنده 
a blue 'bird = هر پرنده ای که بال و پر آبی داره 
پس هیچوقت کلمات بالایی رو با هم اشتباه نگیرید.
:کلمات مرکب دیگه ای هستند، مثل
breakdown, outbreak, outcome, cutback, drive-in, drop-out, feedback, flyover, hold-up, hangover, outlay, outlet, inlet, makeup, output, set-back, stand-in, takeaway, walkover.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید