کالوکیشن

کالوکیشن چیست؟


کالوکیشن / همایند / با هم آیی / ترکیب واژگان


کالوکیشن در زبان انگلیسی واژگان يا Collocations  قابل استفاده برای دانش اموزان دوره ی پیش دانشگاهی، سال سوم دبیرستان، داوطلبان کنکور دانشگاه ها، داوطلبان آزمونهای IELTS ، TOFEL ، زبان آموزان کلاس های مکالمه و تمامی کسانی است که می خواهند با زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوند. مبنای انتخاب ترکیبات مندرج در این فرهنگ به طور عمده واژگانی است که در کتاب های دوره ی عمومی زبان انگلیسی تدریس می شوند. ضرورت دسترسی به چنین فرهنگی آن است که در بسیاری از مواقع با این که معنی دو واژه ی ترکیب شده را به طور مجزا می دانیم برای درک معنی ترکیب آن دو واژه دچار مشکل می شویم. برای مثال اگرچه با معنی هر دو واژه ی climbing و accident آشنا هستیم ممکن است معنی صحیح تركيب climbing accident را ندانیم. همچنین همانطور که برای شناخت کامل همکلاسی خود لازم است او را نه تنها در کلاس درس بلکه در خیابان، در میان خانواده، در زمان خوشحالی، در وقت ناراحتی، هنگام خرید و ... دیده باشیم برای یادگیری کامل و عمیق یک واژه ی خاص نیز لازم است بدانیم که آن واژه چگونه می تواند با واژگان دیگر برای به وجود آوردن مفاهیم گوناگون ترکیب شود تا در نتیجه بتوانیم آن را با اعتماد به نفس کامل بخوانیم، بشنویم و به کار ببریم. در این قسمت تعداد واژگان «سرگروه» که همگی اسم هستند به ۳۹۰ می رسد که در ترکیب با واژگان «زیرگروه» به طور کل تعداد 10 هزار ترکیب یا collocation را به وجود آورده اند. تمامی واژگان سرگروه از کتابهای عمومی انگلیسی می باشند در حالیکه واژگان زیرگروه که به عنوان صفت، مضاف اليه و یا مضاف با آنها ترکیب شده اند به پنج دسته ی زیر تقسیم می شوند:


1- واژگانی که عینا در کتاب های درسی دیده می شوند.

2-   واژگانی که هم خانوادهی آنها در کتابهای درسی وجود دارد مانند local که هم خانوادهی ان يعنی locate در کتاب درسی به کار رفته است.

3-   واژگانی که به عنوان واژگان عاريه به نحوی در زبان فارسی به کار می روند مانند

Academic ideal ، amateur

4- واژگانی که با معانی دیگری در کتابهای درسی به کار رفته اند مانند mass که در کتاب درسی در معنی «جرم» به کار رفته و در این جا علاوه بر آن در معنی «عظیم» یا «گسترده» نیز به کار رفته است.

5-  واژگانی که به کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند. اشاره به این نکته ضروری است که در موارد زیادی می توان از معادل های فارسی گوناگونی برای ترجمه ی ترکیبات مندرج استفاده نمود که در این فرهنگ تنها به یکی از آنها که به نظر کاربردی تر می باشد، بسنده شده است. اما در عین حال می توان با استفاده از ترجمه های ارائه شده برای واژگان سرگروه، ترجمه های دیگر را نیز استخراج نمود که اصولا تفاوت ماهوی با ترجمه های ارائه شده نخواهند داشت

برای مثال sudden change به «تغییر ناگهانی» ترجمه شده است در حالی که می شود آن را با استفاده از معنی دیگر change که در همین فرهنگ ارائه شده است به «تحول ناگهانی» نیز ترجمه نمود. ضمنا معادل فارسی برخی از ترکیبات به شکل جمع است در حالی که شکل انگلیسی آنها مفرد و یا شکل انگلیسی آنها جمع و معادل فارسی آنها مورد است. 


به اشتراک بگذارید :

پیشنهاد ویژه

تماس

پشتیبانی پشتیبانی

s) - Google Analytics -->