تلفظ زبان انگلیسی

آموزش تلفظ لغات زبان انگلیسی

نکات مربوط به تلفظ حرف A , a در زبان انگلیسی


حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر ( a) قبلاً از ( r ) ، (th ) ، (ph ) ، (L ) ، (ss) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل 

Car park father pass 

Path star craft 

After far telegraph 

Calm bar photograph 

Grass bath class 

نکته هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m ) ، ( v) و یا (f ) باشد ، نه تنها ( a ) صدای (آ ) می دهد بلکه (L ) نیز تلفظ نمی شود ، مثل : 

Palm , half , halves 

اگر (a ) قبل از حروف( w) یا (L ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل : 
Low , saw , jaw , small , chalk , also , all 


اگر بعد از ( a ) یکی از حروف (I ) یا ( y) بیابید ، ( a ) صدای خودش یعنی ( اِ ی ) را می دهد ، مثل : 

Say , way , hair , air , chair

در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشد و حرف آخر کلمه هم ( e) باشد ، (a ) صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال : 

Take , table , face , shake , blade , save 

همچنین در کلماتی که دارای ترکیب tion و یا tive باشند ، حرف ( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل : 

Native , nation , dilation , realization , station , relation 

در کلماتی که نیز که به y ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر ( a ) باشد باز صدای خودش را مثل : 

Lady , baby

بطور کلی در غیر از این موارد بالا ، ( a ) معولاً صدای ( اَ ) می دهد : 

Bad , mat , sad ,cat 

نکته :

باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل : 

Again , about , ago , adore 


نکات مربوط به تلفظ حرف B , b در زبان انگلیسی


حرف (b ) در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معملاً در موارد زیر تلفظ نمی شود : 

- اگر بعد (m ) بیاید ، مثل : plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

- اگر قبل از حرف (t ) قرار گیرد مثل : doubt , debt


نکات مربوط به تلفظ حرف c در زبان انگلیسی


حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای ( س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد . 

هرگاه ( ) قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای (س ) می دهد ، مثل : 

City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling 

اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می دهد ، مثل : 

Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious 

حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثل : 

Music , scientific , craft , cloth , tract 

نکته : 

معمولاً (c ) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می دهد . 

حرف (c ) غالباً بعد از حرف (s ) تلفظ نمی شود ، مثل : scissors , scenery ترکیب ( ch) اصولاً صدای ( چ ) می دهد ، مثل : 

Church , china , chips 

اما اگر کلمة مزبور از زبان یونانی باشد ، (ch ) صدای ( ک) می دهد ، مثل : 

Scheme , chorus , echo 

و اگر کلمة مورد نظر از زبان فرانسه باشد ، (ch ) صدای ( ش ) دارد مثل : 

Machine , chevalier 

در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای ( چ ) می دهد   گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود ، مثل : 

Yacht , schism

ترکیب (ck ) صدای ( ک) می دهد ، مانند : rock , pack , packet 

نکات مربوط به تلفظ حرف D , d در زبان انگلیسی


(d ) صدای ( د ) می دهد ، مانند : 

Mad , doctor , admit , dog 

اگر بعد از (d ) ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge

اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد مانند : 

Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed 

نکته : 

(d ) بعد از حرف (t ) صدای خودش یعنی ( د) را می دهد ، مثل : 

Acted , celebrated , hated 

(d ) گاه در ترکیب (die ) صدای ( ج ) می دهد ، مانند 

Soldier 

(d ) در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید : 

Wednesday , handkerchief , handsome

نکات مربوط به تلفظ حرف E , e در زبان انگلیسی

در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می دهد ، مثل: 


Severe , scheme 

(e ) در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می دهد مانند : 

Be , he , me , she , 

(e ) در آخر کلمات تلفظ نمی شود ، مانند : 

Take , change , blade , save , cake , blame 

در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثل : 

Help , send , led , several , 

نکته (e ) قبل از ترکیب (-ry ) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 

Every , delivery , surgery , 

(e ) در موارد نادری هم صدای ( آ ) می دهد ، مانند : 

Scarf , fan , after , soft 

(f ) در حرف اضافة (of ) صدای ( و ) می دهد . 

نکات مربوط به تلفظ حرف G , g در زبان انگلیسی

حرف (g ) دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد . 

اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می دهد ، مثل : 

Gum , gate , god 

قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می دهد مانند 

Get , gem , general , ginger 

بدین صورت که اگر ( g) قبل از یکی از ترکیبات (-in ) ، (-em ) ، (-en ) ، (-er ) بیاید صدای ( ج) می دهد ، مثل : 

Gin , gentle , Germen , germ 

معمولاً اگر (g ) قبل از (y ) بیاید صدای (ج ) می دهد مثل : 

Biology , Egypt , gypsy , radiology 

نکته : 

(g ) قبل از حروف (n ) یا (m) و یا در ترکیب (dge ) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge 

(g ) در ترکیبات (gh ) یا (ght ) تلفظ نمی شود مثل : 

Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough , 

( g) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می دهد ، مانند : 

Pig , rug big 

قبل از یکی از ترکیبات (ia ) ، (ao ) ، (eo) صدای ( ج) می دهد مثل : 

Giant , gaol , geology , 

(g ) در کلماتی که به (-ing ) ، (-ang ) ، (-ong ) ، (-ung ) بصورت ( گ ) خیلی ضعیف تلفظ می شود ، مثل : 

Sing , playing , song , sung , eating , sang . 

(gh ) گاه صدای ( گ) دارد ، مانند : ghost 

(gh ) گاه صدای ( ف ) دارد ، مانند : enough


نکات مربوط به تلفظ حرف H , h در زبان انگلیسی


(h ) صدای ( هـ ) و ( ح) فارسی دارد ، مانند : hit , head , horn , 

(h) در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود ، مثل : 

Hour , honest , heir , rhyme 

(h ) همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید ، مانند : 

Oh , sigh , sarah , messiah 

(h ) بعد از (r) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Rhetoric , rhubarb , rhyme 

نکته : 

در صورتی که ( ) با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد، مثل : 

ق ، غ gh = ف ph = ژ zh = خ kh = چ ch = ش sh = 

شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی th = 

نکات مربوط به تلفظ حرف I ,i در زبان انگلیسی


حرف (i ) معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد . 

این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می دهد : 

در کلماتی که به ترکیب (-nd ) ختم شده اند مانند : 

Grind , bind , find , behind , blind 

در کلماتی که به ترکیب (-ld ) ختم شده اند ، مانند : 

Wild , mild , child 

در کلماتی که به (gh ) یا (ght ) ختم شده اند ، مانند 

Sigh , hight , bright , 

در کلماتی که دارای حرف (i ) باشند و حرف آخر آن کلمات (e ) باشند ، مانند :

Fine , time , ride , bite , knife , 

در صورتی که بعد از (i ) حرف (r ) بیاید ، (i ) صدای معادل ( اِ ) می دهد ، مانند : 

Bird , Birmingham 

در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می دهد ، مثل : fit , sit lid , hit , bit 

نکات مربوط به تلفظ حرف J , j در زبان انگلیسی


(j ) صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثل : 

Judge , job 

نکات مربوط به تلفظ حرف k , K در زبان انگلیسی


(K ) صدای ( ک ) میدهد ، مثل : 

Key , kill , kite , kitten 

(k ) معمولاً در اول کلمه و قبل از حرف (n ) تلفظ نمی شود ، مانند : 

Knee , knowledge , know , knock , knife 

نکته : 

(kh ) برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود مانند : 

Khomeini , khaki , kakh , khosrow 

که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می شود . 

نکات مربوط به تلفظ حرف L , l در زبان انگلیسی


( L) صدای ( ل ) فارسی را دارد ، مانند : 

Lip , bleed , lead , help 

(L) قبل از حروف (f ) ، (m ) ، (k ) ، ( d) تلفظ نمی شود ، مانند : 

Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm , 

نکات مربوط به تلفظ حرف m , M در زبان انگلیسی


(m ) صدای ( م ) فارسی را دارد ، مانند : 

Morning , moon , some , him , 

نکات مربوط به تلفظ حرف N , n در زبان انگلیسی


( n) صدای (ن ) می دهد مانند : 

Noon , sun , can , end , 

(n ) بهمراه ( m) تلفظ نمی شود مانند ، : 

Damn , column , solemn , autumn , 

نکته : 

اما اگر بعد آز (-mn ) حرف صدا داری بیاید ، ( n) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Damnable , solemnity , 

ترکیب (-ng ) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مانند : 

Thing , sing , playing

نکات مربوط به تلفظ حرف o,O در زبان انگلیسی


صدای ( اُ ) فارسی را می دهد ، مثل : 

Morning , moon , foe , no , rose , 

گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را میدهد ، مانند : 

Hot , not , trot 

نکته : 

در کلمة of صدای ( آ) می دهد 

اگر (o ) در آخر کلمه بعد از ترکیب (ry ) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 

Satisfactory , history , factory , explanatory 

نکات مربوط به تلفظ حرف p, P در زبان انگلیسی


حرف ( p) مثل (پ ) فارسی تلفظ می شود، مثل : 

Put , poor , part , apple , up , pen , 

اگر (p ) بهمراه یکی از حروف (t ) ، (s ) یا ( n) در ابتدای کلمه ای بیاید ، به تلفظ در نمی آید ، مثل : 

Psychology , psalm , pneumonia 

همچنین اگر این حرف بین (m ) و ( t) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 

Empty , resumption , temptation 

نکته : 

در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل : 

Cupboard , raspberry , refit , 

در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی شود ، مثل : 

Lump , dump 

ترکیب ( ph) معمولاً صدای ( ف ) می دهد اما گاه صدای (و ) نیز می دهد ، مثل : 

Nephew , Stephen , 

(ph ) ترکیب قبل از (th ) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Phthisis , 

در صورتی که ( p) در یک هجا (h ) و در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثل : 

Hap , hazard 

Q , q 

(q ) صدای (کو ) فارسی را دارد ، مانند : 

Quite , quarrel , question , 

نکته بعد از (q ) معمولاً ( ) می آید : 

Unique , quotation 

در صورتی که (que ) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می دهد ، مانند : 

Coequal, unique 

نکات مربوط به تلفظ حرف R , r در زبان انگلیسی


حرف (r ) صدای ( ر) فارسی را می دهد ، مانند : 

Red , dear , car , ready 

این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا باشد ، تلفظ نمی شود ، مانند : 

Bear , star ,cahier , park , art 

نکته : 

اگر بعد از حرف صدا دار باشد و یا کلمة بعدی با یک حرف صدا دار آغاز گردد ، (r ) تلفظ می شود 

Origin , radio , father , in low 

یا جمله : 

How far is it ? 

که (r ) تلفظ می شود 

نکات مربوط به تلفظ حرف S , s در زبان انگلیسی


(s ) مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مانند : 

Risk , task , sit sixteen 

این حرف در آخر بعضی کلمات که به (k ) (p ) و ( f) ، ( t) ختم شده اند صدای (س ) می دهد مانند : 

Lamps , proofs , parks , risks 

در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می دهد ، مثل : 

Was , his , does , 

بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می دهد ، مثل : 

Fuse, these, rise , wise , 

ترکیب (sure ) یا (sua ) ، ( sion) صدای ( ژ ) میدهد مثل : 

Usual , measure , treasure , television , intrusion 

ولی اگر قبل از (s ) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می دهد . 

نکته : 

(s ) معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می دهد ، مثل : 

Sit , sack , seal , sour 

(s ) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل : 

Aisle , isle , island , corps , viscount 

در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است ، (s ) در شکل فعلی ( س ) و در شکل اسمی ( ز ) می دهد مثل : close _ s close _z 

(s ) قبل از ( y) صدای ( ز ) می دهد مثل : 

Rosy , noisy , busy , easy 

ترکیب (su ) همواره صدای ( ش ) می دهد مثل : 

Sure , sugar , insurance , 

ترکیب (sh ) صدای ( ش ) می دهد مثل : 

push , shall , she , shrine ,


نکات مربوط به تلفظ حرف T , t در زبان انگلیسی


مانند ( ت) فارسی تلفظ می شود ، مثل : 

Root , table , mat 

ترکیب (t ) با(io )، ( ie) و یا (ia ) صدای ( ش ) می دهد

Patient , partial , nation , function , essential , 

اگر بعد از (t ) یکی از حروف (u ) و ( i) یا (e ) بیاید صدای ( چ) می دهد ، مثل : 

Question , , nature , , picture , mutual 

در غیر این موارد (t ) صدای ( ت ) فارسی را می دهد ، مانند : 

Test , too , beat , fifteen 

نکته : 

(t ) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود بویژه اگر (t ) در ترکیبهایی نظیر ( tle) ، ( oft) ، ( st) باشد مانند : 

Fasten , rustle , Christmas , hasten , often 

ترکیب (th ) صدای شبیه ( ث ) دارد مانند : , three , with , path , 


نکات مربوط به تلفظ حرف U , u در زبان انگلیسی


در کلماتی که به (u ) ختم می شوند معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می دهد مثل : use , fuse 

(u ) در ترکیب (que ) یا (gue ) تلفظ نمی شود مثل : 

Dialogue , antique , 

در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می دهد مانند : 

Cut , but , cult , 

نکات مربوط به تلفظ حرف V , v در زبان انگلیسی


این حرف صدای (و) فارسی را می دهد بدین صورت که با قرار دادن دندانهای بالا روی لب پایین تولید می شود ، مانند : 

Very, revolt , valid , solve 


نکات مربوط به تلفظ حرف W , w در زبان انگلیسی


این حرف صدای (و ) فارسی را می دهد ، اما با غنچه کردن لب تولید می شود ، مانند : 

Windows , will , well , way 

نکته : در کلماتی که با ترکیب (wr ) شروع می شوند ، ( w) تلفظ نمی شود ، مثل :

Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck 


نکات مربوط به تلفظ حرف X , x در زبان انگلیسی


این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس ) ( کش ) یا ( گز ) می دهد . 

اگر (x ) در ابتدای کلمه بیاید معمولاً صدای ( ز ) می دهد ، مانند : 

Xylophone , xylosection , 

اگر در آخر کلمه بیاید صدای (کس ) می دهد مانند : 

Express , exercise , 

اگر (x ) بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می دهد مانند : 

Exam , example , 


نکات مربوط به تلفظ حرف Y , y در زبان انگلیسی


(y ) صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می دهد ، مثل : 

Yet , yes , my , shy , party , lady

حرف Z هم صدای ز فارسی میدهد مثل 
Zoo zebra zip

به اشتراک بگذارید :

پیشنهاد ویژه

تماس

پشتیبانی پشتیبانی

s) - Google Analytics -->