آموزش زبان انگلیسی

درس 33 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیvolunteer

داوطلب/خواستار

prejudice

تبعیض کردن/ضرر/تعصب

shrill

تندو تیز/جیغ زدن

jolly

شاد و خوشحال

witty

بذله گو/شوخ

hind

عقبی/عقب انداختن

lecture

سخنرانی کردن

abuse

سوئ استفاده کردن

mumble

زیرلب سخن گفتن

mute

گنگ/لال/بی صدا

wad

نمد/بقچه/لایی /توده

retain

نگه داشتن/حفظ کردن/از دست ندادنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید