آموزش زبان انگلیسی حامد اسکندری

تفاوت بین allusion و illusion


 

توی انگلیسی کلمات مشابهی زیادی هست که یادگیرنده ها خیلی وقت ها اشتباه به جای همدیگه استفاده می کنند. یکی از این دوکلمه ها allusion و illusion هستند. خب بریم سراغ کلمه ی اول یعنی:

سری بزنیم به دیکشنری آکسفورد

Allusion /əˈluːʒ(ə)n/: An expression designed to call something to mind without mentioning it explicitly; an indirect or passing reference:

An allusion to Shakespeare                   

A classical allusion

با توجه به این تعریف به این نتیجه میرسیم که منظور از allusion "گریز، اشاره، کنایه " هست.

Illusion /iˈlo͞oZHən/: 1-A thing that is or is likely to be wrongly perceived or interpreted by the senses. 2- A false idea or belief

The illusion makes parallel lines seem to diverge by placing them on a zigzag-striped background

با توجه به این تعریف به این نتیجه میشه رسید که منظور از این کلمه در فارسی " وهم، خیال باطل، حیله، فکر باطل، ایده ی اشتباه " هست.

برای مثال:

They suffer from the illusion that they cannot solve their problems.

آنها خیال می کنند که نمی توانند مشکلاتشان را حل کنند.

نکته: به تفاوت بین نلفظ دو کلمه دقت کنید.
پیشنهاد ویژه

رای دهید