آموزش زبان انگلیسی

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟


 

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟

به طور خلاصه اسم معنی یا abstract noun  به اسمی گفته می شود که بیانگر وضعیت و حالت چیزیست و قابل مشاهده و لمس کردن نیست. مثل مهربانی، زیبایی، زکاوت، بخشندگی، قدرت و ...

نمونه ای از این اسم ها را در زیر مشاهده می کنید:

=        goodness, kindness, beauty, intelligence, generosity, cleverness, obedience, honesty, brightness, wisdom, bravery, courage, hardness, softness

=        laughter, theft, movement, judgment

=        childhood, boyhood, manhood, youth, slavery, sickness, poverty, death, sleep

نکته 1: اسم های مرتبط به هنر و علوم نیز اسم معنی هستند. مثل فیزیک، شیمی، گرامر، موزیک.

=        physics, chemistry, grammar, music

در زبا ن انگلیسی اسم معنی می تواند از صفت ها تشکیل شود:

From adjectives

Kindness from kind

مهربانی از مهربان

Bravery from brave

شجاعت از شجاع

 

Illness from ill

مریضی از مریض

 

Honesty from honest

صداقت از راستگویی

و می تواند از فعل ها تشکیل شود. مثل:

Obedience from obey

اطاعت از اطاعت کردن

Growth from grow

رشد از رشد کردن

Pleasure from please

لذت از لذت بردن

و یا می تواند از اسم های ساده تشکیل گردد. مثل:

Childhood from child

کودکی از کودک

Slavery from slave

برده داری از برده




پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید