آموزش زبان انگلیسی

کاربرد be going to


کاربرد be going to

برای ساخت زمان آینده می توان از be going to  استفاده نمود. تفاوتی که بین be going to  و will  این هست که be going to  برای کارهایی استفاده می شود که در مورد آن تصمیم گیری شده و برنامه ریزی کرده ایم. مثلا شما برنامه ریزی کرده اید که با خانواده ماه آینده به سفر بروید. خب همین جمله رو به انگلیسی می نویسیم:

=       We are going to travel to china next month.

نکته1 : توجه داشته باشید که پس از be going to  باید فعل به صورت ساده بیاید.

=       I'm going to watch this movie tonight.

نکته 2: برای استفاده از این ساختار تفاوتی بین ضمایر وجود ندارد. به مثال های زیر دقت کنید:

  • I'm going to see him later today.

امروز قراره او رو ببینم.

  • They're going to launch it next month.

آنها قرار است ماه دیگه آن را راه اندازی کنند.

  • We're going to have lunch first.

ما قراره اول ناهار بخوریم.

  • She's going to see what she can do.

او میخواد ببینه چیکار میتونه بکنه.

  • I'm not going to talk for very long.

قرار نیست خیلی صحبت کنم.

نکته 3: برای منفی کردن از not going to  استفاده می شود.

=       He's not going to go to Tehran.

او قرار نیست به تهران بره.

نکته 4: برای سوالی کردن از فرمول زیر استفاده می شود.

Be + subject + going to + verb + …

مثال:

=       Are you going to see him after the class?

آیا می خواهی پس از کلاس او را ببینی؟

نکته 5: از be going to  برای پیش بینی کردن هم استفاده می شود. برای مثال فرض کنید فنجانی رو روی میز گذاشتید و فنجان از روی میز در حال افتاده. دوست شما میگه: مواظب باش فنجان میخواد بیفته. خب اینجا دوستتون افتادن فنجان را پیش بینی کرد. پس:

=       Look out! That cup is going to fall off.

مواظب باش. اون فنجون داره می افته.

امیدوارم این درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه.

 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید