آموزش زبان انگلیسی

صفات و ضمایر ملکی


صفات و ضمایر ملکی
                                                                     

         

صفات ملکی: Possessive Pronoun                                                   

برای نشان دادن حالت اضافه ی ملکی و یا مالکیت شیئی نسبت به انسان از صفات ملکی استفاده می گردد.واین کلمات همیشه قبل از اسم بکار می روند.صفات ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

کتاب های ما

Our books

کتاب من

My book

کتاب های شما

Your books

کتاب تو

Your book

کتاب های آنها

Their books

کتاب او(مذکر)

His book

 

 

کتاب او(مونث)

Her book

 

 

پایه آن(اشیاء)

Its leg

 

مثال:

من هر روز موی سرم را شانه می کنم.

I comb my hair every day.)                                                                            ( 

ما از کلاس انگلیسی خود لذت می بریم.

We enjoy our English class.)

نکته:کلمه   Ownچنانچه بعد از صفت ملکی به کار رود مالکیت را تائید می کند.

این اتومبیل مال من است.(تاکید ندارد)                                                                                

This is my car.

این اتومبیل خود من است.(تاکید دارد).                                  

This is my own car. 

آن تصمیم خود من بود.                       

It was my own decision.

* دوم تاکید می کند که اطمینان دارم متعلق به من است یعنی متعلق به شخص دیگری نیست.

 

ضمایر ملکی possessive Pronouns                                                                                                       

ضمیر ملکی کلمه ای است که علاوه بر ضمیر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت بجای صفت ملکی و اسم می نشیند.همانطوریکه می دانید ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم بکار می رود. دو جمله زیرموضوع را کاملا روشن می کند:

این کتاب من است و آن کتاب شما است. This is my book and that is your book.                                                       

                                                                         This is my book and that is yours.          

در جمله ی فوق کلمهYours   در حقیقت بجای  your bookبکار برده شده و هدف از بکار بردن آن جلوگیری از تکرار کلمه book که اسم است می باشد.

Your pencil has not a nib but mine (my pencil) has.

مداد شما نوک ندارد اما مداد من دارد.

ضمائر ملکی در انگلیسی عبارتند از:

مال ما

Ours

مال من

mine

مال شما

Yours

مال تو

yours

مال آنها

Theirs

مال او(مذکر)

his

 

 

مال او(مونث)

hers

 

 

مال آن(شئ)

its

 

نکته:هنگامیکه از One of (یکی از) با یک اسم جمع استفاده می شود،می توان اسم را با حرف تعریف نامعین a یا an  بصورت مفرد بکار برده و سپس از حرف اضافه of و ضمایر ملکی استفاده کرد.

His is one of my friends=He is a friend of mine.

او یکی دوستان من است.

One of her relatives=a relative of hers.

یکی از اقوام او

One of my old friends=an old friend of mine.

یکی از دوستان قدیمی ام.

                                                                      

                                                            
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید