آموزش زبان انگلیسی

10 عبارت برای استارت مکالمه در مورد عادت های منظم روزمره


از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

 • I spend a lot of time...
 • I (often) tend to...
 • You'll always find me...
 • ___ is a big part of my life.
 • I always make a point of...
 • Whenever I get the chance, I...
 • I have a habit of..
 • I can't (seem to) stop...
 • I'm always...
 • I can't help... • پیشنهاد ویژه

  ما را محبوب کنید