آموزش زبان انگلیسی

شروع و پایان


At first we had soup.

At first ، درباره ی اینکه چگونه چیزی شروع میشود میباشد، که تغییر کرده و دیگر به همان صورت تمام نمیشود. پس جمله ی بالا اشتباه میباشد.

 

At first it was easy, but then it became difficult.

اولش اسون بود، ولی بعدش سخت شد.

 

First we had soup.

اول ما سوپ خوردیم.

 این جمله، نحوه ی صحیح جمله ی اول است.

 

We spend two hours trying to find the restaurant. At the end we went home.

شما فقط زمانی میتوانید از at the end (و یا beginning)  استفاده کنید که پس از آن از of استفاده کنید.

مثلا: At the end of the book, At the end of the holiday. پس استفاده از at the end در جمله ی بالا صحیح نمیباشد.

اگر شرایط به صورت غیر منتظره ای تغییر یابد و پایان پذیرد از in the end باید استفاده کنید.

We spend two hours trying to find the restaurant. In the end, we went home.

ما دو ساعت برای پیدا کردن رستوران تلاش کردیم. در آخر، به خانه رفتیم.

 

At last, I will end my talk with some statistics. 

جمله ی بالا اشتباه میباشد.

At last به این معنی است که شما برای چیزی بسیار منتظر مانده اید. مثلا:

We waited over 25 minutes at the bus stop. At last, a bus came.

ما بیش از 25 دقیقه در ایستگاه اتوبوس منتطر ماندیم. در آخر، یک اتوبوس رسید.

 

در آخرِ شماری از اتفاقات یا فعالیت ها از finally استفاده کنید.

Finally, I will end my talk with some statistics.

در اخر، صحبتم را با سری از آمارها به پایان می رسانم.

 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید