آموزش زبان انگلیسی

روش های مقایسه کردن


Mount Sabalan isn't as high as Mount Damavand 

کوه سبلان به بلندی کوه دماوند نیست 

 as ... as

 1

It's higher than Mount Sabalan

این بلندتر از کوه سبلان است 

comparative(مقایسه ای) 

 2

 It's the highest mountain in Iran

این بلندترین کوه ایران است 

 superlative (برترین)

 3

 Everest is nearly twice as high as Damavand

اورست تقریبا دوبرابر دماوند است 

half,twice,three times 

 نصف، دوبرابر، سه برابر

 4

 As you travel west, the mountains get higher and higher

 همچنانکه به سمت غرب سفر میکنید، کوهها بلندتر و بلندتر میشوند

...... and ......

 5

 The higher you climb, the colder it gets

هرچقدر بیشتر از کوه بالا بروید، سردتر خواهد شد 

 the ...... the

 6

 

روش های مقایسه کردن: 

برای مقایسه ی دو چیزcomparative (مقایسه ای) 

برای گفتن اینکه دوچیز چه مقداری تفاوت دارندhalf,twice,three times (نصف، دوبرابر و سه برابر) 

برای گفتن اینکه دو چیز مشابه هم میباشند(یا مشابه نمیباشند) : as...as

برای شرح یک تغییر: ........and......... 

برای گفتن اینکه چیزی در جهان یا درمیان گروهی از چیزها منحصر به فرد استsuperlative (برترین) 

برای ارتباط برقرار کردن بین دو چیز مقایسه ای the....the
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید