آموزش زبان انگلیسی

quantity


 تعداد

 جمع

مفرد 

 دو

 Both apples are green.

اشاره به دو سیب دارد که هردو سبز میباشند

 Either apple looks good to me and neither apple is red. 

هردو سیب خوب به نظر میرسند و هیچکدام یک از دو سیب قرمز نیست

 

 Each apple has a stalk.

اشاره به این دارد که هر دو سیب ساقه دارند

 

 

 سه یا بیشتر

 All of our apples are green.

اشاره به تعداد بیشتر از دو سیب دارد که سبز هستند

 Most apple in the basket is green.

 اکثر سیب داخل سبد سبز است

 

 Each of the apples are green. None of them are red.

همه ی سیبها سبز هستند. هیچ  کدامشان قرمز نیستند

Every apple in the basket has stalk and none of them is red.

هر سیبی در سبد ساقه دارد و هیچکدام از آنها قرمز نیست

 

مثال:

Both of my feet hurt.

هردو پای من درد میکند.

 

Each hand has 5 fingers.

هر کدام از دست ها 5 انگشت دارد.

 

Most watermelon contains lots of seeds.

اکثر هندوانه ها تعداد زیادی دانه دارند. 

 

I have either cheese and toast for breakfast.

من برای صبحانه هم پنیر و هم نان تست دارم. 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید