آموزش زبان انگلیسی

صفات ed- یا ing-


از صفاتی که با ed- تمام میشوند برای صحبت درباره ی اینکه شخصی چگونه احساس میکند استفاده میکنیم.

 از صفاتی که با ing- تمام میشوند برای صحبت درباره ی دلیل یک احساس استفاده میکنیم.

 

صفات ed-

 

I'm bored, there's nothing to do here.

خسته شده ام، کاری برای انجام دادن در اینجا وجود ندارد.

 

صفات ing-

 

I think football is boring.

به نظرم فوتبال خسته کننده است.

 

مثال:

Mike is interested in art, He painted interesting paintings.

مایک به هنر علاقه مند است، او نقاشی های جالبی میکشد.

 

 

He was terrified, because the film was terrifying.

او ترسیده بود، برای اینکه فیلم ترسناک بود.

 

I was so excited, because the show was really exciting and I enjoyed it. 

من بسیار هیجان زده بودم، برای اینکه نمایش واقعا هیجان انگیز بود و من از آن لذت بردم. 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید