آموزش زبان انگلیسی

do یا make


do یا make ؟

 

 make

 do

 a mistake

 a favor

 a phone call

a job 

an appointment 

better 

friends 

some shopping 

arrangements 

some exercise 

an educated guess 

well 

an effort 

business 

 

مثال: 

I was at a party last night and I made some friends.

دیشب در یک مهمانی بودم و دوستانی پیدا کردم. 

 

I asked her to do me a favor.

من از او درخواست کردم که لطفی به من کند.

 

I made a big mistake when I didn't close the door.

اشتباه بزرگی انجام دادم که در رو نبستم. 

 

Every time I'm sad I do shopping and it will really help me to feel good.

هروقتکه ناراحت هستم خرید میکنم و این واقعا کمک میکند که حالم خوب شود. 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید