آموزش زبان انگلیسی

looks و looks like


He looks friendly. He looks like his mother.

او دوست داشتنی به نظر میرسد. او شبیه مادرش است.

 

از look like قبل از اسم، برای مقایسه ی چهره ها استفاده میکنیم.

از look قبل از صفت، برای حدس زدن درباره ی شخصیت شخصی از روی ظاهر او استفاده میکنیم. 

 

He looks very happy. He looks like his sister.

او بسیار خوشحال به نظر میرسد. او شبیه خواهرش است.

 

She doesn't look very kind.

او خیلی مهربان به نظر نمیرسد.

 

She looks like my grandmother.

او شبیه مادربزرگم است. 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید