آموزش زبان انگلیسی

so do I; neither do I


 از so برای موافقت با یک عبارت مثبت و از neither برای موافقت با یک عبارت منفی استفاده میکنیم.

در پاسخ، فعل را قبل از ضمیر قرار میدهیم. 

 مثال:

 پاسخ

 عبارت

So do I.

 I always want to know what's going on.

 Neither do I.

I don't think it's that bad .

 Neither am I.

 I'm not interested in celebrities.

 So am I.

 I'm curious about famous people.

 Neither can I.

 I can't stand gossip magazines.

 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید