آموزش زبان انگلیسی

افعال با دو مفعول


 مفعول - معمولا شی

 مفعول - معمولا شخص

 فعل

 فاعل

 the menu

you 

bring 

They 

 

افعال با دو مفعول کاربرد رایجی در مکالمه ی روزمره دارند. 

 

I gave them some water

من به آنها مقداری اب دادم.

 

The waiter brought us the bill.

 گارسون صورتحساب را برای ما آورد.

 

I asked her a question about the food

من از او سوالی درباره ی غذا پرسیدم. 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید