آموزش زبان انگلیسی

کاربردهای do, make, have, take


مثال هایی از نحوه ی استفاده از make, have, do, take در مکالمات روزمره در جدول زیر نشان داده شده است.

 

 we make an excuse 

we make a mistake 

we make a phone call 

we make a noise

make

we do our homework

we do an exercise 

we do a job or some work 

 we do business with somebody

do

we take a look 

we take an exam 

we take a day off work 

we take a seat 

take

we have a read 

we have an interview 

we have a meeting 

we have a discussion 

have
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید