آموزش زبان انگلیسی

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف C شروع می شوند.


"Chance favors the prepared mind."
ترجمه: «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» لویی پاستور
 
 
 
"Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider."
ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد.»
 
 
 
"Close but no cigar."
ترجمه: «نزدیک بود، اما صحيح نبود»
مترادف فارسي: "خوب گفتي، ولي نه آنچه بايد مي‌گفتي".
 
 
 
"Clothes make(th) the man."
ترجمه: «احترام مرد به لباس است.»
مترادف فارسی: «آستین نو پلو بخور!»
 
 
 
"Clothes don't make the man."
ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست.»
مترادف فارسی: «آدم را به جامه نشناسند»
تمثیل: «لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود»
تمثیل: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» سعدی
 
 
 
"Common sense ain't common."
ترجمه: «همه‌گان از شعور برخوردار نیستند.» ولتر
 
 
 
"Cowards die many times, but a brave man only dies once."
ترجمه: «آدم ترسو چندین بار می‌میرد، اما آدم شجاع فقط یکبار.»
مترادف فارسی: «ترسو مرد»
مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است»
 
 
 
"Cross the stream where it is the shallowest."
ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن!»
مترادف فارسی: «بی‌گدار به آب نزن!»
 
 
 
"Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back"
ترجمه: «کنجکاوی باعث مرگ گربه است، رضامندی زندگی دوباره به او می‌بخشد.»
مترادف فارسي: "فضولي موقوف!"
تمثيل: "فضول را بردند جهنم، گفت هيزمش تره".
 
 
 
 
"Cut your coat according to your cloth."
ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچه‌ات بدوز!»
مترادف فارسی: «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن!»
 
 
 
"Charity begins at home."
مترادف فارسي: "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!"پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید