آموزش زبان انگلیسی

استفاده از I'm getting


"I'm getting better."
"I'm getting ready for bed."
"I'm getting a tooth ache."
"I'm getting a cold."
"I'm getting married."
"I'm getting tired."
"I'm getting good at reading."
"I'm getting a new car."
"I'm getting a job."
"I'm getting a puppy."
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید