آموزش زبان انگلیسی

استفاده از عبارت I'm +verb در جمله


استفاده از فعل بعد از I'M  باعث میشه که شما جمله ای رو در مورد خودتون بیان کنید به مثالهای زیر توجه کنید :

"I'm eating lunch."
"I'm brushing my teeth."
"I'm scared."
"I'm driving to work."
"I'm crying."
"I'm typing an email."
"I'm cooking dinner."
"I'm combing my hair."
"I'm hanging a picture."
"I am texting."
"I am dancing."
"I am interested in the job."
"I am exercising."
"I am sad."
"I am learning."
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید