آموزش زبان انگلیسی

استفاده از I'm به همراه چند مثال


 همونطوری که میدونید I'm  مخفف  I am  هست که در زیر به بررسی چند جمله به عنوان نمونه مثال ازش می پردازیم : 
 
"I'm so tired."
"I'm confused."
"I'm happy."
"I'm twenty three years old."
"I'm hungry."
"I'm nervous."
"I'm excited."
"I'm leaving work."
"I'm thirsty."
"I'm from Seattle."

You can also add descriptive words with 'I'm' such as:

"I'm extremely tired."
"I'm very happy."
"I'm terribly hungry."
"I am super excited."
"I'm very nervous."پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید