آموزش زبان انگلیسی حامد اسکندری

تفاوت In a moment و At the moment


My father is in the U.S.A at the moment.

پدرم هم اکنون درآمریکابه سرمی برد

I’ll be with you in a moment.

تاچنددقیقه دیگه پیش توخواهم بود
پیشنهاد ویژه

رای دهید