کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 8 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیEbullient

احساساتی/پر هیجان

Garrulous

پر حرف

Intrepid

با جرئت/شجاع

Zealot

فدایی/متعصب/جانفشان

Candid

راستگو/صمیمی

Pristine

تر و تازه/پیشین/دست خورده

Mollify

فرو نشاندن/آرام کردن

Stolid

بی عاطفه/بی حس/بی حال

Peccadillo

لغزش/اشتباه کوچک

Vestige

نشان/اثر

Fortuitous

تصادفی/اتفاقی

Potentate

شخص توانا/پادشا

Potentate

شخص توانا/پادشا

Syncopation 

کوتاه سازی واژه/آهنگ بین دو ضرب

August

ماه هشتم سال مسیحی که 31 روز است/اوت

Paradox

پارادوکس/متناقض نما


Permeate

سرایت کردن/نفوذ کردن

Pervade

فراوان یا شایع بودن

Eclectic

انتخابی/گلچینپیشنهاد ویژه