درس 3 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیExpurgate

حذف کردن/تطهیر کردن

Parley

صحبت کردن/ گفتگو کردن

Fecund

بارور/برومند/پر ثمر

Dissemble

بهانه آوردن/وانمود کردن

Sportive

ورزشی/تفریحی

Verdant

سبز رنگ/بی تجربه

iniquity

بی انصرافی/شرارت

Condone

چشم پوشی کردن از/بخشیدن

Fallow

شخم زدن/خیش زدن

Orotund

نیرومند/قوی و واضح در مورد صدا

Dogmatic

متعصب/کوته فکر

Tawdry

زرق و برق/جلف

Sully

آلوده شدن/کثافت

Vernal

بهاری


Droll

خنده دار/مضحک/لودگی کردن

Furtive

پنهانی/نهانی/مخفی

Circumspect

محافظ کار/محافظ

Malinger

به تمارض زدن/خود را به ناخوشی زدن

Eloquent

سلیس/شیوا/سخنگو/سخن آرا

Reticent

کم گو/ساکتپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید