کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 2 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیGlower

اخم/ترشرویی/خیره  نگاه کردن

Monastic

رهبانی

Pedant

عالم نما/کرم کتاب

Pathognomoic

شاخص مرض

Chauvinist

میهن پرست متعصب

Guile 

حیله/مکر

Sobriquet

لقب/کنیه

Nascent

پیدایش/در حال تولد

Belfry

برج ناقوس کلیسا

Banal

پیش پا افتاده/معمولی

Crescendo

قوی شدن یا افزایش صدا به طور تدریجی

Frugality

کم خرجی/صرفه جویی

Corroborate

تقویت کردن/اثبات کردن/تایید کردن

Austere

ریاضت کش/سخت

Luminous

 درخشان/شب نما

Grovel

پست کردن/پست بودن/خزیدن

Sanguine 

خوش مشرب/خوش طبع/خونی/سرخ 

Stratagem

حیله جنگی/تدبیر جنگی

Emulate

هم چشمی کردن/تقلید کردن

Hegemony

اولویت/برتریپیشنهاد ویژه