درس 11 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیZephyr

نسیم/بادصبحگاهی

Gradation

درجه بندی/درجه

Noisome

نامطلوب/مضر

Metaphor

استعاره/کنایه

Profligate

ولخرج/بی بند و بار/هرز

Calumny

رسوایی/بدنامی

Sagacious

باهوش/زرنگ/دانا

Propitiate

تسکین دادن/خشم خود را فرو نشاندن

Hapless

بی چاره

Palatial

کاخی/مجلل

Garner

انبار غله/انبار کردن

Polyglot

چند زبانی

Lucid

روشن/واضح

Embellish

آرایش کردن/زینت دادن

Pungent

انتقادی/تند/زننده

Aberrant

گمراه/منحرف

Bombastic

قلنبه/گزاف

Bolster

تقویت کردن/متکا/بالش

Bevy

دسته و گروه دختران

Viscous

چسبناکپیشنهاد ویژه