کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 10 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیEschew

اجتناب کردن/خود داری کردن

Exigent

ضروری/واجب

Catalyst

عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایی

Divine

خدایی/الهی/کشیش

Idiosyncrasy

طرز فکر ویژه/طبیعت مخصوص/حال مخصوص

Exculpate

تبرئه شدن/معذور داشتن

 Dupe

ساده دل/گول خور

Chaos

بی نظم/هرج و مرج

Connoisseur

خبره

Larceny

دزدی/دستبرد/سرقت

Euphemism

استفاده ی کلمه ی نیکو برای موضوع یاکلمه ی نامطلوب

Lassitude

سستی/تنبلی/بی میلی

jocular

شوخ/شوخ آمیز

Apathy

بی حسی/بی عاطفگی/بی علاقگی 

Arbitrary

قرار دادی/ اختیاری

Meticulous

باریک بین/دقیق/ترسو/کم رو

Enervate

سست کردن/بی حال کردن/ناتوان کردن

Rustic

روستایی/دهاتی


Dilate

بزرگ شدن/گشاد کردن

Xenophobia

ترس از بیگانه/بیگانه هراسیپیشنهاد ویژه