کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 9 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیvicinity

پیرامون-مجاور

century

قرن-سده

rage

عصبانی-خشمگین

document

سند-مدرک

conclude

تمام کردن-تمام شدن

undeniable

غیر قابل انکار

resist

مقاومت کردن-دوام اوردن-ایستادگی

lack

نبود-فقدان-کسری

ignore

نادیده گرفتن

challenge

به چالش کشیدن- به مبارزه طلبیدن

miniature

مینیاتور

source

منبع-منشا-سرچشمهپیشنهاد ویژه