کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 8 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیexaggerate

سخن مبالغه-گزاف گویی

amateur

اماتور-غیر حرفه ای

mediocre

متوسط-حد وسط -میانه

variety

انواع و اقسام

valid

صحیح-معتبر

survive

زنده ماندن-نجات پیدا کردن

weird

عجیب-خارق العاده

prominent

مهم-برجسته-والا

security

امنیت-اسایش-اطمینان خاطر

bulky

عظیم الجثه-بزرگ

reluctant

مخالف-بی میل

obvious

اشکار-واضحپیشنهاد ویژه