کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 7 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیpostpone

به تاخیر انداختن-تعویق انداختن

consent

رضایت دادن-موافقت کردن

massive

بزرگ-عظیم

capsule

کپسول

preserve

سالم نگه داشتن-محافظت کردن

denounce

سرزنش کردن-نکوهش کردن-محکوم کردن

unique

تک-بی همتا

torrent

سیل-سیلاب-رگبار

resent

عصبانی شدن-خشمگین شدن

molest

اذیت کردن-ازار دادن-تجاوز کردن

gloomy

تاریک-دلگیر-غم افزا

unforeseen

پیش بینی نشده-غیر منتظرهپیشنهاد ویژه