کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 6 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیapproach

نزدیک شدن

detect

کشف کردن-پیدا کردن

defect

کاستی-نقص

employee

کارگر-مستخدم

neglect

غفلت کردن

deceive

گول زدن-فریفتن

undoubted

بی شک

popular

محبوب-مردمی-نامی

thorough

تمام و کمال-کامل

client

مشتری-موکل

comprehensive

جامع-فراگیرنده

defraud

گول زن-کلاه برداری کردنپیشنهاد ویژه